عصر بازاربرنج

مودیان متخلف قضایی می شوند

خط و نشان سازمان امور مالیاتی برای معاملات صوری

عصر اعتبار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیرواقعی در اقتصاد را به منظور دریافت مالیات مشخص کرد.

خط و نشان سازمان امور مالیاتی برای معاملات صوری
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۰:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیرواقعی در اقتصاد را به منظور دریافت مالیات مشخص کرد. در این مقرر تاکید شده با فراخوان مودی فرصت یک ماه به منظور اعلام خریدار و فروشنده در معاملات داده شود.

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این مرقومه اعلام کرده در صورت عدم معرفی یا شناسایی اطلاعات خریدار و فروشنده، وفق ماده 274 که مربوط به مجازات در محاکم قضایی است، استفاده شود.

  در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 200/95/23 مورخ 1399/2/28 موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات على الخصوصی سال های 1397 و 1398 ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید.

  بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی حداکثر یک ماه برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مدنظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود.

  هرگاه بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری بعنوان خریدار با فروشنده) و با اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری با فروش به آنها اقدام نموده است، در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:

  1- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. همچنین می بایست در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی با | توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارضی در زمان خریداران اقدام نمایند.

  2- با توجه به عدم صدور صورتحساب به نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 حسب مورد و همچنین بند 2 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

  3- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید با فروش موضوع مواد 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/37 و 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند.

  4- با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/2/13 جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی 1395 و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران با فروشندگان واقعی اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا نسبت به درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری او در اجرای مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و نسبت به درصدهای اعلام شده در دستور العمل فوق الذکر خواهند بود. همچنین در خصوص جرایم سال های قبل از 1395 نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده 191 قانون مالیات های مستقیم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می شود.

  5- در صورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی تمام یا بخشی توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های 1395 و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد 230 و 274 قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/4/16 اقدام نمایند.

  6- در صورت شناسایی با معرفی فروشنده با خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند.

  7- مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره 200/99/23 مورخ 1399/2/28 با مدیران کل امور مالیاتی می باشد و ادارات کل امور مالیائی مکلفند اقدامات انجام شده در اجرای بخشنامه های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی ایجاد می شود وارد نمایند.

  8- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش ) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیائی (مودیان صوری ) می باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

  9- دادستانی انتظامی مالیاتی و در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش نمایند.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی