عصر بازاربرنج

اوضاع چک‌های عادی و رمزدار در مردادماه

عصر اعتبار- از ۳۰۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در مرداد ماه امسال ۵۷.۴ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۴۲.۶ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

اوضاع چک‌های عادی و رمزدار در مردادماه
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از ایسنا، مجموع چک‌های مبادله شده در مرداد سالجاری به بیش از 8.5 میلیون فقره رسید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، مرزدار و... را تشکیل می‌دهد.

  جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده 8.4 میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر 7.7 میلیون فقره عادی و حدود 0.7 میلیون فقره رمز دار بوده است بنابراین، در کل کشور 92 درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 8 درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

  از نظر مبلغی نیز، از 304 هزار و 900 میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور بالغ بر 174 هزار و 900 میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از 130 هزار میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور 57.4 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 42.6 درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

  طبق این گزارش، در مردادماه امسال در کـل کشـور حـدود 672 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل 130 هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 18.7 درصـد و 17.7 درصد کاهش داشته است.

  در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ٢۰٤ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بـیش از ٧٢ هزار میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، 47.8 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (30.3 درصـد)، اصفهان (8.9 درصد) و خراسان رضوی (8.6درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بوده‌اند.

  همچنــین 66.8 درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (55.4 درصــد)، اصفهان (5.8 درصد) و خراسان رضوی (5.6رصد) وصول شده است.

  در این بین لازم است بدانید که چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده و یا حامل آن بوده و یا چک در وجه شخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

  همچنین، چک‌های رمزدار چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک و یا شعب آن و همچنین می‌توانند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی