عصر بازاربرنج

۹ درصد چک‌های مبادله‌ای برگشت خورد

عصر اعتبار- براساس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده، به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصـد برگشت داده شده است.

۹ درصد چک‌های مبادله‌ای برگشت خورد
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از 9 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٢۰٣١ هزار میلیارد ریال در شهریور ماه ١٣٩٩ در، کل کشور مبادله شد که نسبت به مـاه قبـل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب 10.5 درصد و 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  در ماه مورد گزارش در استان تهـران حدود 3 میلیـون فقـره چک بـه ارزشی بالغ بر ١۰٢٤ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در شهریورماه ١٣٩٩، ٦، ٤٩ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

  همچنــین ٨ .٦٢ درصد از ارزش چک‌هــای فوق در سه استان تهران (50 درصد)، اصفهان (6.4 درصد) و خراسان رضوی (6.0 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده است.

  چک‌های وصولی

  در شـهریور ماه ١٣٩٩، در کل کشـور بـیش از 8.5 میلیون فقـره چک بـه ارزشی بـالغ بـر ١٨٢٦ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیـب  ٧.١۰ درصد و ٤.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور بـه ترتیب 90.8 درصد و 89.9 درصد وصول شده است.

  درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در مرداد مـاه ١٣٩٩ به ترتیب معادل 90.7 درصد و90.2 درصد و در شهریور ماه ١٣٩٨ به ترتیب برابر 90.8 درصد و 87 درصد بوده است. در شهریور ماه ١٣٩٩، در استان تهران بیش از 2.7 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٣٤هزار میلیون  ریال وصول شد که از نظر تعداد 91.6 درصد و از نظر ارزش 91.2 درصد از کل چک‌هـا ی مبادله ای وصول شده است.

  در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله ای در استان به، ترتیب به استان‌های گـیلان (93.6 درصد)، البـرز (92.2 درصـد) و گلســتان، مازنــدران و یــزد (هــر کــدام  ٨.٩١درصــد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد  (84.7 درصد)، چهارمحال و بختیاری (86.6 درصد) و کردستان (87.1 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده است.

  در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چـک‌هـای وصـولی بـه کـل ارزش چـک‌هـای مبادلـه‌ای در اسـتان بـه ترتیـب بـه اسـتان‌هـای گـیلان (93.2 درصـد)،  البرز (91.6 درصد) و مازندران (90.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌هـای خراسـان جنـوبی (82.5 درصـد)،  لرستان (83.5 درصد) و سیستان و بلوچستان و قم (هرکـدام 83.9 درصـد) کمتـرین نسـبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

  چک‌های برگشتی

  ٨٦٤ هـزار فقـره چک بـه ارزشی حدود ٢۰٥ هزار میلیارد ریال در شهریور ماه سال جاری در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیـب 8.8 درصد و 7.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 9.2 درصد و 10.1  درصـد برگشت داده شده است.

  درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در مردادماه ١٣٩٩ به ترتیب معـادل 9.3 درصد و 9.8 درصد و در شهریور ماه سال ١٣٩٨ به ترتیب معادل 9.3 درصد و 13 درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ٢٤٩ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 8.4 درصد و از نظر ارزش 8.8 درصد از کل چک‌های مبادله ای برگشت داده شده است.

  در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌هـای برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسـان جنـوبی (17.5 درصـد)،  لرستان (٥ .١٦ درصد) و سیستان و بلوچستان و قم (هرکدام 1 .١٦ درصد) اختصاص یافته اسـت و استان‌های گیلان (6.8 درصد)، البرز (8.4 درصد) مازندران (9.3 درصـد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
    • ۱۵
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۲ سال پیش
    آرشیو