رویدادهای ویژه
ادغام شرکت های بیمه در سال ۹۶

ادغام شرکت های بیمه در سال ۹۶

عصر اعتبار- رئیس بیمه مرکزی از بررسی دوباره موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه در دولت خبر داد و گفت: تعیین سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومان برای شرکت ها آن هم در مدت چهار سال سنگین بود بنابراین پیشنهاد کردیم این رقم به ۱۵۰ میلیارد تومان به بیمه های مستقیم و ۲۵۰ میلیارد تومان برای بیمه های اتکایی تا پایان سال ۹۶ کاهش یابد‌ که در صورت تصویب در دولت، شرکت هایی که نتوانند سرمایه لازم را داشته باشند، باید ادغام شوند.

آرشیو